Giao điểm của bộ máy tính bộ (một máy tính ANB giao nhau

Enter the values in the set1(seperated by comma)
Enter the values in the set2(seperated by comma)
Intersection of sets
Giao điểm của bộ máy tính bộ (một máy tính ANB giao nhau