Tài sản chuyển tiếp bất bình đẳng

Enter A, B & C Values
A: B: C:
Tài sản chuyển tiếp bất bình đẳng