Liên minh Set | (Một union b) máy tính aub

Enter the Set A
Enter the Set B
 
Union of sets A and B(AUB)
Liên minh Set | (Một union b) máy tính aub