Máy tính số mũ phức tạp

x = + i
y = + i
xy =
Máy tính số mũ phức tạp