Máy tính rễ vuông số phức

+ i
r1:
r2:
Máy tính rễ vuông số phức