Máy tính định lý nhị thức

( X + Y) ^

Expanded Binomial:

 

Máy tính định lý nhị thức