Tổng số tính toán hình vuông liên tiếp

Enter the Nth term :
Sum of consecutive squares:
Tổng số tính toán hình vuông liên tiếp