Trung bình, trung bình, máy tính chế độResult:
Trung bình, trung bình, máy tính chế độ