N * N Xếp hạng Máy tính Ma trận

Select Matrix dimension: X
 
 
Matrix rank is
N * N Xếp hạng Máy tính Ma trận