Máy tính độ lệch tuyệt đối có nghĩa là   
Result:

Máy tính độ lệch tuyệt đối có nghĩa là