Máy tính định quyết quy tắc của Cramer

X + Y  +  Z =
X + Y  +  Z =
X + Y  +  Z =
Result:
Δ =
ΔX =
ΔY =
ΔZ =
X =
Y =
Z =
X + Y + Z =
X + Y + Z =
X + Y + Z =


Result:
Δ = ΔX = ΔY = ΔZ =
X = Y = Z =function calculate() {
var a11=parseFloat(document.