Tỷ lệ máy tính

  =   

» Show Work
Tỷ lệ máy tính