Máy tính thập phân đến phân số

Decimal [example: 0.2345 ]
 
Fraction Result:
= /
= /
Máy tính thập phân đến phân số