Ultra matrix bổ sung phép nhân phép nhân cách nhân

A =
  B =
C =
C =
Ultra matrix bổ sung phép nhân phép nhân cách nhân