Máy tính biểu thức toán học

For example: 12*(4*3)/2
Expression =
 
Result =
Máy tính biểu thức toán học