Tính toán số hạnh phúc / buồn

Positive Integer =
   
Result =
Tính toán số hạnh phúc / buồn