Chuyển đổi định kỳ thập phân sang máy tính phân số

Enter Recurring decimal
Non-recurring part =
Recurring Number =
The Number is =
 
Fraction Result:
= /
= /
Chuyển đổi định kỳ thập phân sang máy tính phân số