Phần trăm cho bộ chuyển đổi một phần triệu (ppm)

  Enter percent : %  
       
  ppm result: ppm  
Phần trăm cho bộ chuyển đổi một phần triệu (ppm)