Làm việc cùng nhau / chia sẻ máy tính làm việc

A can complete a work in =  
B can complete a work in =  
 
A and B can Complete a work together in
Làm việc cùng nhau / chia sẻ máy tính làm việc