Máy tính số tam giác vuông

Real Number (k) =
 
Square Triangular Number (Nk) =
Máy tính số tam giác vuông