Khu vực hợp âm ARC góc bán kính của một máy tính ngành

radiusunits
angledegrees
arcunits
chord units
area square units

Significant figures:
Khu vực hợp âm ARC góc bán kính của một máy tính ngành