Lĩnh vực vòng tròn, phân khúc, hợp âm và máy tính ARC

The calculator is powerful and easy to use, Click on the two variables you know:

Radius & Segment Height ED Radius & Apothem OE

Radius and Central Angle Radius & Chord AB

Radius & Arc ADB

Chord AB & Segment Height ED Chord AB & Apothem OE

Segment Height ED & Apothem OE Chord AB & Arc ADB
 

Significant Figures >>>  
Lĩnh vực vòng tròn, phân khúc, hợp âm và máy tính ARC