Vòng tròn hình tròn của một máy tính tam giác

Side a:    
Side b:    
Side c:    
     
Inscribed Circle Radius :    
Inscribed Circle Area :    
Inscribed Circle Perimeter :    
Vòng tròn hình tròn của một máy tính tam giác