Máy tính hình thang với các góc

Parallel Side a:  
Parallel Side b:  
Angle (θ):
Angle (Φ)
Altitude (h):  
 
Area:  
Perimeter:  
Side c:  
Side d:  
Diagonal L1H2:  
Diagonal H1L2:  
Máy tính hình thang với các góc