Máy tính khu vực hình thang / hình thang
Unit
Result:
Unit
Máy tính khu vực hình thang / hình thang