Diện tích máy tính ngành tròn

Unit:
Radius:
Angle: Degrees
Results:
Area Of a Sector:   
Diện tích máy tính ngành tròn