Tính chu vi của một hình chữ nhật

Base:
Height:
Results:
Calculate Perimeter Of a Rectangle:
Tính chu vi của một hình chữ nhật