Khu vực của một máy tính elip

Unit:
Major Axis:
Minor Axis:
Results:
Area Of a Ellipse:   
Khu vực của một máy tính elip