Hình tròn của một máy tính tam giác

Side a:    
Side b:    
Side c:    
         
Inscribed Circle Radius :    
Inscribed Circle Area :    
Inscribed Circle Perimeter :    
Hình tròn của một máy tính tam giác