Tính chu vi của một hình tam giác

Perimeter = a + b + c

Enter your values:
Length (a):
Length (b):
Length (c):
Results:
Perimeter of a Triangle:
Tính chu vi của một hình tam giác