Chu vi của một máy tính hình thang

Length (a):
Length (b):
Length (c):
Length (d):
Results:
Perimeter Of a Trapezium:
Chu vi của một máy tính hình thang