Chu vi và khu vực của máy tính vòng tròn


Unit
Result:
Unit
Square Unit
Square Unit
Chu vi và khu vực của máy tính vòng tròn