Máy tính bề mặt khối lượng hình cầu

r =
Units:
 
A = 0
V = 0
C = 0

r = radius, V = volume, A = surface area, C = circumference

» Show Work
 
Máy tính bề mặt khối lượng hình cầu