Bề mặt bên của một máy tính hình nón

Enter your values:
Unit:
Radius:
Height:
Results:
Lateral surface of the Cone:   
Bề mặt bên của một máy tính hình nón