Diện tích bề mặt của máy tính khối

Unit
   
Result:
Square
Diện tích bề mặt của máy tính khối