Khối lượng của một máy tính ellipsoid

Unit:
Radius a:
Radius b:
Radius c:
Results:
Volume Of Ellipsoid:
Khối lượng của một máy tính ellipsoid