Máy tính tọa độ Mid Point theo ba chiều

X1: Y1: Z1:
X2: Y2: Z2:
Mid Point
Máy tính tọa độ Mid Point theo ba chiều