Máy tính tọa độ điểm giữa theo hai chiều

X1: Y1:
X2: Y2:
Mid Point
Máy tính tọa độ điểm giữa theo hai chiều