Khoảng cách từ một điểm đến một máy tính dòng

Line: X +  Y = 
Point:  , 
Distance :
 
Khoảng cách từ một điểm đến một máy tính dòng