Độ dốc của một máy tính đường thẳng

Y2: Y1:
X2: X1:
   
  Line Slope (m):  
Độ dốc của một máy tính đường thẳng