Chiều dài hồ quang và diện tích máy tính phân đoạn parabola

Diameter (b):    
Height (h):    
         
Area :    
Arc Length :    
Chiều dài hồ quang và diện tích máy tính phân đoạn parabola