Máy tính X và Y Intercepts

X +  Y = 
     
X Intercept :    
Y Intercept :    
 
Máy tính X và Y Intercepts