Dòng song song thông qua một máy tính điểm

Line: X +  Y = 
Point:  ,  
     
Parallel Line Equation :    
 
Dòng song song thông qua một máy tính điểm