Máy tính giá trị nội suy tuyến tính

First Point co-ordinates X1: Y1:
Second point co-ordinates X2: Y2:
Target point x   X:   
 
Interpolated point Y value
Máy tính giá trị nội suy tuyến tính