Khoảng cách giữa hai điểm của máy tính XY-máy bay

X Y
A :
B :
Distance between A and B:
Khoảng cách giữa hai điểm của máy tính XY-máy bay