Phương trình dạng hai điểm của máy tính dòng

X1: Y1:
X2: Y2:
 
Equation :
Phương trình dạng hai điểm của máy tính dòng