Hai phương trình in đánh chặn của một máy tính dòng

x-intercept(a)
y-intercept(b)
   
Equation :
Hai phương trình in đánh chặn của một máy tính dòng