Tọa độ của máy tính điểm (bên ngoài / bên trong)

X1: Y1:
X2: Y2:
Ratio
m: n:
     
Coordinates of Point
Tọa độ của máy tính điểm (bên ngoài / bên trong)