Centroid của một máy tính tam giác

X1: Y1:
X2: Y2:
X3: Y3:
 
Centroid(G)
Centroid của một máy tính tam giác