Khoảng cách giữa biểu đồ hai điểm

 –  o  +  ←  ↓  ↑  → 
A
B
C

distance AB
= √ [(x2x1)2 + (y2y1)2]
= √ [(2.5 − -8.6)2 + (5.5 − -5.4)2]
= √ [11.12 +10.92]
= 15.6

(2.5, -5.4)

(-8.6, 5.5)

(-8.6, -5.4)

y2y1
= 5.5 − -5.4
= 10.9

x2x1
= 2.5 − -8.6
= 11.1

5
10
-5
-10
5
-5
x
y

Click the A or B point and drag to change.

Khoảng cách giữa biểu đồ hai điểm